Merlot garnki naklejki

 

Regulamin Programu Lojalnościowego Florina Merlot

 
 

I. ORGANIZACJA PROGRAMU

1. Organizatorem programu jest Florentyna ZPChr Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. Jawna Korzkwy 31, 63-300 Pleszew, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100605, NIP 617-025-44-35, REGON 250507538, zwana dalej również „Organizatorem”.

2. Program Lojalnościowy pod nazwą „Program FLORINA MERLOT” (zwany dalej programem) trwa w okresie od dnia 3 grudnia 2018r. do 18 stycznia 2019r. lub do momentu wyczerpania dostępności produktów FLORINA MERLOT.

3. Program polega na zbieraniu przez klientów sklepów naklejek, które zebrane w ilości 5szt będą uprawniały do nabycia w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej produktów FLORINA MERLOT biorących udział w promocji

(tj. uwidocznionych w treści ulotki promocyjnej). Program odbywa się w wybranych sklepach należących do sieci PSS Społem Białystok, zwanej dalej „Partnerem”. Lista sklepów biorących udział w akcji: KEN, ul. Kołłątaja 50, sklep nr 2 ul. Św. A. Boboli 95, sklep nr 3 ul. Rzemieślnicza 3, Zodiak ul. Wrocławska 5, Wars ul. Warszawska 79, Mieszko ul. Mieszka I - go 6, Tęcza ul. Brzechwy 3, Bazar ul. Bema 89/2, Kometa ul. Wyszyńskiego 6, Opałek ul. M. C. Skłodowskiej 14B, Bojary ul. Słonimska 2/1, Wygoda ul. Traugutta 1, Gaj ul. Gajowa 68, sklep nr 9 ul. Zwycięstwa 25, sklep nr 31 ul. Dojlidy Fabryczne 8

4. W programie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem, to jest dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Produkty FLORINA MERLOT biorące udział w programie będą dostępne do zakupu także w cenie regularnej wskazanej w ulotce promocyjnej. Ulotka promocyjna stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.

6. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów FLORINA MERLOT, które znajdują się na ulotkach promocyjnych.

 

II. ZASADY PROGRAMU

 

1. Klient sklepu uczestniczącego w programie, który w czasie jego trwania  dokona zakupu dowolnych towarów, z wyłączeniem: dsoładowań telfonii komórkowej i paysafecard, przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej , wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995r.z późn. zm., Dz.U. z 2015r., poz. 298 z późn. zm. ), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r., Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) produktów leczniczych (zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 2142 z późn. zm.)preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z 2017r., poz 149) za minimalną kwotę 20 zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł klientowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40 zł, 3 naklejki za wydane 60 zł, itd.). Naklejki przyznawane są wyłącznie na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się.

2. Zebranie 5 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów FLORINA MERLOT w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej.  

3. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na ulotce promocyjnej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia ulotkę przy kasie sklepu wraz z wybranym produktem FLORINA MERLOT, który zamierza nabyć w promocyjnej cenie równej 50% wartości ceny regularnej.

4. Wypełniona naklejkami ulotka promocyjna jest podstawą do dokonania przez osobę ją okazującą  zakupu wybranego produktu  FLORINA MERLOT w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona naklejkami ulotka uprawnia wyłącznie do jednorazowego zakupu promocyjnego. Wykorzystana ulotka zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie.

5. Zakupy promocyjne realizowane mogą być wyłącznie w sklepie uczestniczącym w programie i wyłącznie z odbiorem osobistym.

6. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

7. Nadwyżka naklejek przekazana na ulotce promocyjnej nie podlega zwrotowi ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu.

8. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów biorących udział w programie od 3 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

9. Uzbierane naklejki można wykorzystywać w sklepach biorących udział w programie od 3 grudnia 2018r. do 18 stycznia 2019r.  lub do wyczerpania dostępności produktów Florina MERLOT.

10. Zakup produktów FLORINA MERLOT w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek ulotek promocyjnych.

 

 

III Odpowiedzialność Organizatora

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Akcji: Florentyna ZPChr Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. Jawna Korzkwy 31, 63-300 Pleszew . Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.

3. Reklamacje mogą być składane do 31 stycznia 2019r., będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient zostanie poinformowany.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania programu w każdym momencie z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże przerwanie  programu nie będzie naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany.

3. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wyłączną odpowiedzialność za program, jego przebieg i organizację ponosi Organizator Programu.

 

 

Sprawdź serię Merlot