Central - regualmin

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

PSS Społem Białystok

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok.

 2. Organizatorem Programu jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku z siedzibą
  w Białymstoku Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000028056, NIP 542-000-07-71.

 3. Regulamin precyzuje zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie określone przez Organizatora.

 4. Program prowadzony jest we wszystkich sklepach stacjonarnych Organizatora oraz w sklepie internetowym dostępnym pod domeną www.ecentral.pl. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek Organizatora biorących udział w Programie.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok prowadzony przez Organizatora.

 2. Placówki Organizatora – sklepy stacjonarne Organizatora biorące udział w Programie oraz punkty gastronomiczne Organizatora, w których można realizować e-bony.

 3. Sklepy – uczestniczące w Programie sklepy stacjonarne Organizatora oferujące towary lub usługi oraz
  sklep internetowy Organizatora dostępny pod domeną www.ecentral.pl.

 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, lub osoba prawna biorąca udział w Programie.

 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w aplikacji Programu, na którym są rejestrowane transakcje powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

 6. Stan konta – liczba punktów zgromadzonych na indywidualnym koncie przez Uczestnika Programu.

 7. Karta Klienta – karta Programu „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok.

 8. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie do numeru karty Uczestnika dokonanych przez niego transakcji i naliczenie punktów na koncie Uczestnika.

 9. Formularz rejestracyjny – formularz zawierający dane Uczestnika oraz jego akces do programu.

 10. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane przez Organizatora dodatkowo np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 11. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach określonych w porozumieniu zawartym z Organizatorem.

 12. E-bon PSS Społem Białystok – bon wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu, w sklepach stacjonarnych objętych programem i w punktach gastronomicznych Organizatora.

 13. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana Uczestnikowi przez Organizatora w ramach dodatkowych promocji.

 14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i złożenie na nim własnoręcznego podpisu i która otrzymała kartę Klienta.

 2. Regulamin znajduje się w każdym sklepie stacjonarnym Organizatora, a także na stronie internetowej https://spolem.bialystok.pl/karta-klienta.

 3. Wszelkie dane dotyczące Uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą
  przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 4. Karta Klienta wydawana jest Uczestnikom Programu w sklepach stacjonarnych Organizatora i w siedzibie Organizatora po złożeniu własnoręcznego podpisu na prawidłowo wypełnionym Formularzu rejestracyjnym. Po otrzymaniu Kartę Klienta należy podpisać czytelnie w wyznaczonym polu.

 5. Uczestnik Programu może sprawdzić stan indywidualnego konta poprzez stronę internetową https://spolem.bialystok.pl/karta-klienta lub w dowolnym sklepie stacjonarnym Organizatora.

 6. Karta Klienta jest własnością Organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone
  do Organizatora na adres e-mail: lojalnosc@spolem.bialystok.pl lub telefonicznie pod numer telefonu
  781 600 100 w dni robocze w godzinach 8.00- 14.00.

 7. Nowa karta może zostać wydana w sklepie lub - w przypadku braku dostępności - w siedzibie Organizatora przy Rynku Kościuszki 15 w Białymstoku pokój 211, II piętro.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator tj. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku.

 2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: iod@spolem.bialystok.pl.

 3. Organizator wskazuje, że w celu realizacji Programu lojalnościowego niezbędne jest przetwarzanie przez niego kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 4. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres
  do korespondencji, numer karty oraz datę przystąpienia do programu, numer telefonu, adres e-mail
  (dalej: „Dane osobowe”).

 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenie punktów za dokonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na e-bony.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 4. powyżej,
  w celu, o którym mowa w pkt. 5. powyżej, jest udzielona przez Uczestnika Programu zgoda (art. 6. ust. 1. lit. a RODO).

 2. Dane osobowe Uczestnika są również przetwarzane w celach marketingowych. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie przez Organizatora danych w tych celach.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 4. powyżej,
  w celu, o którym mowa w pkt. 7. powyżej, jest prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie aktualnych towarów i usług (art. 6. ust. 1. lit. f RODO).

 4. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do uczestnictwa w Programie, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością rejestracji Uczestnika
  i uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 5. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora odbiorcom - wyłącznie podmiotom
  z nim współpracującym przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 6. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres uczestnictwa w Programie, a po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji Programu, które oznacza rezygnację z uczestnictwa
  w Programie, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

 7. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać złożoną zgodę. Jej cofnięcie nie powoduje utraty zgodności
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 8. Cofnięcie zgody przez Uczestnika może nastąpić przez wypełnienie pisemnie odpowiednich pól formularza: „Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych", dostępnego na żądanie we wszystkich sklepach PSS „Społem” w Białymstoku uczestniczących w Programie oraz do pobrania i wydrukowania ze strony internetowej https://spolem.bialystok.pl/karta-klienta, przez złożenie pod oświadczeniem własnoręcznego, czytelnego podpisu. Wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych" wraz z przypisaną imiennie kartą klienta (w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla celów realizacji Programu oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki)) Uczestnik może pozostawić w dowolnym sklepie Organizatora uczestniczącym
  w Programie, przesłać w postaci skanu na adres e-mail: iod@spolem.bialystok.pl lub wysłać listem poleconym
  na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki), niezbędnych dla celów realizacji Programu jest równoznaczne z rezygnacją
  z Uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§ 5. Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być przetwarzane również w innych celach w zależności
  od udzielonej/ych przez Uczestnika zgody/zgód. Za wyrażenie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” (krzyżyka) okienka TAK przy wybranej zgodzie.

 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) - (art. 6. ust. 1. lit. a RODO). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w tym celu do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

 3. Podanie Danych osobowych umożliwiających przesyłanie informacji drogą elektroniczną (numer telefonu, adres e-mail) jest niezbędne w celu umożliwienia Spółdzielni przesyłania wymienionych w § 5 pkt. 2 treści zgodnie z wyrażoną przez Uczestnika zgodą na ich przesyłanie.

 4. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych
  o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika, aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb Uczestnika. Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika
  (art. 6. ust. 1. lit. a RODO) i wyłącznie do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.

 5. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie zgód:
  na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 6. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4. pkt 13, 14 i 15 powyżej.

 

§ 6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty Klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach Organizatora uczestniczących w Programie, za wyjątkiem zakupu towarów i usług wyłączonych z Programu :

  • doładowań telefonii komórkowej i paysafecard,

  • przyjmowanych płatności za rachunki,

  • jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej,

  • wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
   i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995 r., t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1446 z późn. zm.),

  • wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości
   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r., t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),

  • produktów leczniczych (zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 r., t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.),

  • preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności
   i żywienia z dn. 25.08.2006 r., t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1541 z późn. zm.).

 2. Warunkiem naliczenia punktów sklepie stacjonarnym jest okazanie karty Klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty Klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym. Warunkiem naliczenia punktów w sklepie internetowym www.ecentral.pl jest poprawne wpisanie numeru karty klienta w wyznaczonym polu
  w podsumowaniu koszyka. Punkty zostaną dodane po wystawieniu paragonu.

 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 zł wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt, za zgromadzone 200 punktów przysługuje e-bon o wartości 10 zł, natomiast
  za zgromadzone 400 punktów przysługuje e-bon o wartości 30 zł.

 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont Uczestników Programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

 5. Punkty Programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty
  lub nagrody dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez 24 miesiące od momentu przyznania. Po upływie tego okresu nie wymienione na e-bony punkty będą kasowane.

 8. W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego naliczone zostały punkty, ich liczba zostanie skorygowana na koncie Uczestnika o wartość zwrotu.

 

§ 7. Wymiana punktów na e-bony PSS Społem Białystok

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na e-bony PSS Społem Białystok o określonym nominale,
  które uprawniają do bezgotówkowego zakupu wszystkich towarów we wszystkich sklepach stacjonarnych
  i punktach gastronomicznych Organizatora uczestniczących w Programie z wyłączeniem przyjmowanych płatności za rachunki i paysafecard oraz przy bezwzględnym założeniu, że wartość zakupu musi być wyższa
  od wartości realizowanego e-bonu. E-bon nie podlega realizacji w sklepie internetowym www.ecentral.pl.

 2. W celu wymiany punktów na e-bon PSS Społem Białystok Uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien odebrać e-bon w dowolnej placówce Organizatora. W celu weryfikacji tożsamości wydanie e-bonu będzie poprzedzone wprowadzeniem podanego przez posiadacza karty kodu weryfikacyjnego, którym jest dzień urodzin podany dwucyfrowo.

 3. E-bon PSS Społem Białystok zostanie wydany Uczestnikowi w dowolnej placówce Organizatora, po okazaniu karty Klienta oraz po podaniu kodu weryfikacyjnego.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie e-bonów na podstawie skradzionych lub utraconych kart Klienta.

 5. Po wydaniu e-bonu PSS Społem Białystok z konta Uczestnika zostanie odjęta przypisana zgodnie
  z Regulaminem do wartości e-bonu ilość punktów: 200 punktów przy wydaniu e-bonu o wartości 10 zł
  lub 400 punktów za wydanie e-bonu o wartości 30 zł.

 6. E-bon PSS Społem Białystok można zrealizować we wszystkich sklepach stacjonarnych i punktach gastronomicznych Organizatora wyłącznie do dnia określonego w e-bonie. E-bon ważny jest przez 30 dni
  od momentu wydrukowania. Po przekroczeniu terminu ważności e-bon traci swoją ważność
  i nie ma możliwości jego realizacji.

 7. E-bony nie podlegają wymianie na pieniądze i nie jest wydawana z nich reszta.

 8. Punkty gromadzone na koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przekazania osobie trzeciej.

 9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnik ma prawo
  do złożenia reklamacji na adres Organizatora, pocztą na adres e-mail: lojalnosc@spolem.bialystok.pl bądź
  za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.spolem.bialystok.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona
  w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zobowiązuje się do pierwszej rejestracji danych Uczestnika w systemie, a tym samym
  do udostępnienia mu możliwości logowania do konta Uczestnika, nie później niż 8 tygodni od daty wydania karty.

 2. Organizator powiadomi Uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.spolem.bialystok.pl, w sklepach stacjonarnych, za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms oraz aplikacji mobilnej przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym
  z miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przed upływem wejścia w życie zmian rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

 3. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej
  na stronie www.spolem.bialystok.pl, w sklepach stacjonarnych Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms oraz aplikacji mobilnej.

 4. W przypadku zakończenia Programu wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo
  do e-bonu PSS Społem Białystok, powinni odebrać go zgodnie z § 7, jednak nie później niż do dnia zakończenia Programu.

 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik powinien złożyć „Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych” na piśmie, po uprzednim odbiorze e-bonu PSS Społem Białystok, jeśli nabył prawo do jego otrzymania. Uczestnik może pozostawić podpisane własnoręcznie Oświadczenie wraz z przypisaną imiennie kartą w dowolnym sklepie Organizatora uczestniczącym w Programie, przesłać
  w postaci skanu na adres e-mail: lojalnosc@spolem.bialystok.pl lub wysłać listem poleconym na adres siedziby Organizatora z dopiskiem: Program Lojalnościowy.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2019 roku.