Valdinox

Regulamin Akcji „Valdinox Grey”
 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji prowadzonej pod nazwą „Valdinox Grey”, zwanej dalej „Akcją”, tj. zasady przystąpienia oraz udziału w Akcji, zasady przeprowadzenia Akcji, oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Niniejszy regulamin Akcji będzie w dalszej części zwany „Regulaminem”.
2. Organizatorem Akcji jest: Altom sp. z o.o. sp.k. ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno NIP 784-24-33-393 Regon 301066948 zwany dalej  „Organizatorem” Akcja odbywa sie w sklepach należących do sieci PSS Społem w Białymstoku zwanej dalej Partnerem  wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Lista sklepów jest dostępna również na stronie www.spolem.bialystok.pl
3. Akcja jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom znaczków-naklejek za dokonane zakupy, zwane dalej „Znaczkami”, które po umieszczeniu na specjalnie dedykowanej do prowadzenia Akcji karcie kolekcjonerskiej do zbierania znaczków, zwanej dalej „Kartą Kolekcjonerską”, umożliwiają Klientom nabycie za 50 % ceny regularnej, zwanej dalej „Ceną Promocyjną”, produktu z gamy produktów marki Valdinox Grey , zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi”. Wykaz Produktów Promocyjnych objętych Akcją stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
4. Akcja trwa od 01.10.2018 roku do 25.11.2018 roku lub do wyczerpania zapasów, przy czym:
a) Znaczki wydawane będą od dnia 01.10.2018 roku do dnia 31.10.2018 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych;
b) zakup Produktów Promocyjnych możliwy będzie od dnia 01.10.2018 roku do dnia 25.11.2018 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych
 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji mogą wziąć udział Klienci sklepu biorącego udział w akcji, posiadający wymaganą przez Organizatora liczbę Znaczków naklejonych na Kartę Kolekcjonerską, zgodnych ze wzorami określonymi w Załączniku nr 2 i nr 3 do Regulaminu, umożliwiających nabycie Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej.
2. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami” lub „Uczestnikiem”.
3. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
4. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.
 
§ 3. Przebieg Akcji
1. Klient sklepu uczestniczącego w Akcji, który w czasie jej trwania dokona zakupu dowolnych towarów, z  wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej i paysafecard, przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej, wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  z dn. 09.11.1995 r., t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 298 z późn. zm.), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dn. 26.10.1982 r., t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.), produktów leczniczych  (zgodnie  z ustawą  Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 r., t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.) preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r., t.j. Dz.U. z  2017 r., poz 149 z późn. zm.) za minimalną kwotę 20zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20zł.
 Dokonanie jednorazowych zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 20,00 zł upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej liczby Znaczków. Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych za:
a) kwotę równą lub wyższą niż 20 zł, ale niższą niż 40 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Znaczek;
b) kwotę równą lub wyższą niż 40 zł, ale niższą niż 60 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Znaczki;
c) kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, ale niższą niż 80 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Znaczki.
2. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór Znaczków od obsługującego transakcję kupna-sprzedaży kasjera. Klient nie może odebrać Znaczków w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące liczby wydawanych Znaczków. Znaczki przyznawane są na podstawie jednego paragonu, zakupy z kilku paragonów nie sumują się.
3. Znaczki wydawane są za zakup dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepów biorących udział w akcji z wyłączeniem zakupu towarów i usług wymienionych w § 3 pkt.1  niezależnie od formy płatności za zakupy: gotówka, karta, bony towarowe, karta podarunkowa. Przy płatności e-bonem, który jest traktowany jako rabat do paragonu, znaczki będą wydawane na kwotę paragonu pomniejszoną o wartość  e -bonu.
4. Znaczki powinny być przyklejane na Kartę Kolekcjonerską. Klient może otrzymać Kartę Kolekcjonerską przy kasie.
5. Uczestnik, który zbierze 3 Znaczki, a następnie – w okresie trwania Akcji – przekaże Partnerowi w jednym z jego sklepów Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią liczbą 3 Znaczki, uzyska prawo do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej.
6. Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi Znaczkami mogą być przekazane i uprawniają do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej, w sklepach biorących udział w akcji, będących Organizatorem, w terminie od 01 października 2018 roku do 25 listopada 2018 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, w godzinach otwarcia danego sklepu. W sytuacji, gdy zaistnieje okoliczność wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, a Klient zgłosi się po odbiór wybranego przez siebie Produktu Promocyjnego, zaś produkt ten nie będzie w danej chwili dostępny w określonym sklepie, Klient zostanie poinformowany przez personel sklepu o terminie, w jakim może odebrać wybrany przez siebie Produkt Promocyjny.
7. Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia jednego Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej jest okazanie kasjerowi w sklepie Partnera w okresie trwania Akcji, uzupełnionej Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią 3 Znaczkami oraz zapłata Ceny Promocyjnej wybranego przez Klienta Produktu Promocyjnego. Wszystkie Znaczki uprawniające do nabycia jednego Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej muszą znajdować się na jednej Karcie Kolekcjonerskiej – łączenie Znaczków znajdujących się na różnych Kartach Kolekcjonerskich jest wykluczone. Partner zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej Znaczków niż jest to wymagane do nabycia określonego produktu w Cenie Promocyjnej, nadmiar uważany jest za wykorzystany. Po upływie okresu trwania Akcji, Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej.
8.  Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią Znaczkami po zakończeniu Akcji czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi Znaczkami na ekwiwalent pieniężny. Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi na nie Znaczkami nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana Znaczków lub Kart Kolekcjonerskich na gotówkę jest zakazana.
9. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
10.W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej lub Znaczków duplikaty nie są wydawane. Znaczki, jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki nie będą akceptowane.
 
§ 4. Odpowiedzialność Organizatora
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Akcji: Altom sp. z o.o. sp.k. ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.
3. Reklamacje mogą być składane do 12 grudnia 2018r., będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient zostanie poinformowany.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 
§ 5. Postanowienia końcowe
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji z ważnych powodów, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, czy działania siły wyższej, przy czym nie będzie to naruszać praw nabytych przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami jest udostępniany na stronie internetowej Partnera Akcji www.spolem.bialystok.pl  oraz w sklepach Partnera Akcji PSS Spolem Bialystok biorących udział w akcji