Promocja Modi

 

Regulamin Programu Lojalnościowego Florina Modi

 

 1. ORGANIZACJA PROGRAMU
 1. Organizatorem programu jest Florentyna ZPChr Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. Jawna Korzkwy 31, 63-300 Pleszew, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100605, NIP 617-025-44-35, REGON 250507538, zwana dalej  „Organizatorem”.
 2. Program Lojalnościowy pod nazwą „Program FLORINA MODI” (zwany dalej programem) trwa w okresie od dnia
  18 kwietnia do 30 maja  2018 r. lub do momentu wyczerpania dostępności produktów FLORINA MODI.
 3. Program polega na zbieraniu przez klientów sklepów naklejek, które zebrane w ilości 5szt będą uprawniały do nabycia w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej produktów FLORINA MODI biorących udział w promocji
  (tj. uwidocznionych w treści ulotki promocyjnej). Program odbywa się w wybranych sklepach należących do sieci PSS Społem Białystok, zwanej dalej „Partnerem”. Lista sklepów biorących udział w programie: KEN, ul. Kołłątaja 50,
  ul. Św. A. Boboli 95, Wars ul. Warszawska 79, Mieszko ul. Mieszka I-go 6, Tęcza ul. Brzechwy 3, Bazar ul. Gen. Bema 89/2, Kometa ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6, Opałek ul. M.C. Skłodowskiej 14B, Bojary ul. Słonimska 2/1, Wygoda
  ul. Traugutta 1.
 4. W programie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem, to jest dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkty FLORINA MODI  biorące udział w programie będą dostępne do zakupu także w cenie regularnej wskazanej w ulotce promocyjnej. Ulotka promocyjna stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
 6. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów FLORINA MODI, które znajdują się na ulotkach promocyjnych.

 

 1. ZASADY PROGRAMU

 

 1. Klient sklepu uczestniczącego w programie, który w czasie jego trwania  dokona zakupu dowolnych towarów,
  z wyłączeniem: przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej , wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995r.z późn. zm., Dz.U. z 2015r., poz. 298
  z późn. zm. ), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r., Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.), produktów leczniczych (zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 2142 z późn. zm.) preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z 2017r., poz 149) za minimalną kwotę 20 zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł klientowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40 zł, 3 naklejki za wydane 60 zł, itd.). Naklejki przyznawane są wyłącznie na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się.
 2. Zebranie 5 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów FLORINA MODI w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej. 
 3. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na ulotce promocyjnej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia ulotkę w kasie sklepu wraz z wybranym produktem FLORINA MODI, który zamierza nabyć w promocyjnej cenie równej 50% wartości ceny regularnej.
 4. Wypełniona naklejkami ulotka promocyjna jest podstawą do dokonania przez osobę ją okazującą zakupu wybranego produktu FLORINA MODI w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona naklejkami ulotka uprawnia  zakupu maksymalnie 8 sztuk produktów Florina Modi z 50% rabatem. Wyklejona w całości naklejkami ulotka (8 rzędów po 5 sztuk naklejek)  zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie.
 5. Zakupy promocyjne realizowane mogą być wyłącznie w sklepie uczestniczącym w programie i wyłącznie z odbiorem osobistym.
 6. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Nadwyżka naklejek przekazana na ulotce promocyjnej nie podlega zwrotowi ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu.
 8. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów biorących udział w programie od 18.04.2018 r. do 16.05.2018 r.
 9. Uzbierane naklejki można wykorzystywać w sklepach biorących udział w programie od 18.04.2018 r. do 30.05.2018r. lub do wyczerpania dostępności produktów Florina Modi.
 10. Zakup produktów FLORINA MODI w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek ulotek promocyjnych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania programu w każdym momencie z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże przerwanie  programu nie będzie naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany.
 3. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Wyłączną odpowiedzialność za program, jego przebieg i organizację ponosi Organizator Programu.